عشق به زندگی – غمنامه ای برای یاسمن ها


عشق به زندگی – غمنامه ای برای یاسمن ها – دوستت می دارم اما نمی توانی مرا دربند کنی همچنان که آبشار نتوانست پس مرا دوست بدار آنچنان که هستم

Source: yassaamin.blogsky.com